Handelsbetingelser

Digitiva-Media ApS
Følgende salgs, handelsbetingelser er gældende hos Digitiva-media.dk
ww.digitiva-media.dk/ ejes af Digitiva-Media ApS


CVR-nr.: 43671839
Digitiva-Media ApS
Bispeparken 6 st tv
2400 København NV
Telefonnummer: + 45 42 50 87 87
E-mail: info@digitiva-media.dk
Alle aftaler indgås på dansk.

1. Generelt
Indeværende standardhandelsbetingelser bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af et
eventuelt tilbud.
Standardhandelsbetingelserne indeholder de bestemmelser, som er gældende for alle aftaler, der er
indgået mellem Digitiva-Media ApS og kunden. Afviges forhold fra handelsbetingelserne skal dette
ske på skrift inden.
Kunden skal acceptere handelsbetingelserne som led i indgåelse af en samarbejdsaftale. Kunden vil
altid modtage et link til disse handelsbetingelser sammen med et tilbud.
Er der modstrid mellem indeværende betingelserne og aftalen, har vilkårene i aftalen forrang.
Betingelserne kan ændres ensidigt af Digitiva-Media ApS med 30 dages varsel. De til enhver tid
gældende betingelser findes på Digitiva-Media ApS hjemmeside.

2. Tilbud
Tilbud fremsendes til kunden med link til Digitiva-Media ApS handelsbetingelser (denne side).
Tilbud indeholder udspecificering af ordren og hvad denne omfatter. Når tilbuddet returneres, i
underskrevet stand, anses aftalen for at være indgået med opstart på den anførte ikrafttrædelsesdato.

Tilbud gælder, med mindre andet er anført skriftligt, 1 måned fra afgivelsesdato.

3. Levering af ydelser
3.1 Online markedsføring
Levering af online marketing (Søgemaskineoptimering/SEO, Google Ads, Social Markedsføring og
E-mail marketing) sker, med mindre andet er aftalt, fra Digitiva-Medias kontori København.
Konsulentbistand hos kunden selv aftales separat og ligger ud over standardleveringen. Tid med
transport faktureres pr. påbegyndt kvarter.
Digitiva-Media ApS skal have minimumsadgang til de platforme og services, som markedsføringen
beror på. Hertil kan de involverede enkeltpersoner som oftest inviteres med egne brugere, som
senere kan lukkes for.
Digitiva-Media ApS leverer altid ved udgang af en aftalt periode afrapportering af leveret arbejde
samt resultater heraf. Dette vil danne grundlag for vurdering af opfyldelse af mål og opsætning af
nye.

3.2 Hjemmesider
Digitiva-Media ApS tilstræber ved produktion af hjemmesider, at præsentation heraf sker løbende
og med størst mulig hastighed. Hjemmesiden er ved overlevering til kunden kontrolleret for fejl og
mangler.
Grunddesignet af hjemmesiden kan maksimalt tilrettes 2 gange og kan ikke ændres løbende under
opbygningen af hjemmesiden. Digitiva-Media beslutter egenrådigt hvornår det er for sent at ændre
grund designet. Ændringer, der anses for at ligge udenfor det aftalte, afklares med kunden inden, så
eventuelle tvister undgås.
Med mindre andet skriftligt er aftalt, inkluderer hjemmesideproduktion aldrig udarbejdelse af
indhold, men derimod kun hjemmesideskabelonen hvor kunden eller Digitiva-Media ApS selv kan
lægge indhold ind.
Ønskes der hjælp udarbejdelse af indhold, foregår dette altid på timebasis pr. påbegyndt kvarter.

4. Pris og betalingsbetingelser
Fakturerede beløb forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato. (Netto 8 dage).
Ved for sen betaling fremsendes betalingspåmindelse efter 14 dage. Efter yderligere 7 dage uden
betaling pålægges kunden at betale gebyr på 100 kr. Efter yderligere 7 dage uden betaling (samlet 4

uger) pålægges kunden at betale yderligere 1 % af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned samt
renter og kompensationsgebyr i tråd med gældende lovgivning.
Digitiva-Media ApS er berettiget til uden varsel at holde sin ydelse tilbage og/eller ophæve aftalen i
tilfælde af misligholdelse af betaling.
Manglende betaling vil efter 3 mdr. sendes til inkasso. 
Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet
individuelt mellem kunden og Digitiva-Media ApS. Alle priser angives i danske kroner og er eksklusiv
moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, samt
trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
Digitiva-Media ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købssummen, samt
eventuelle renter og omkostninger, er betalt fuldt ud.
Ved betaling for fortløbende, månedlige abonnementsaftaler påfalder betaling ved månedlig overførsel.
Betalingen opkræves via Reepay A/S pr måned.

5. Varighed og ophør
Varigheden af samarbejdet/opgaven fremgår af aftalen/tilbuddet mellem Digitiva-Media ApS og
kunden.
Er varigheden ikke fastsat i aftalen, kan parterne hver især opsige samarbejdet med 30 dages varsel
til udløbet af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til info@digitiva-media.dk

6. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne som udspringer af disse betingelser er i alle henseender underlagt
dansk ret, og skal afgøres ved Retten i København som værneting i 1.